ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one who grants permission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one who grants permission*, -one who grants permission-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one who grants permission
Back to top