ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt)*, -one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt)-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt)
Back to top