ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on the top

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on the top*, -on the top-

on the top ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the top (adv.) บนยอด Syn. at the top
on the top of (prep.) บนยอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're on the top floorพวกเราอยู่บนชั้นบนสุด
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น

on the top ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
肉髻[にくけい;にっけい, nikukei ; nikkei] (n) {Buddh} ushnisha (protrusion on the top of a buddha's head)
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on the top
Back to top