ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on the other side

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on the other side*, -on the other side-

on the other side ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the other side (idm.) ในทางตรงข้าม See also: ในทางกลับกัน Syn. on the other hand Ops. on the other hand, on the other side
on the other side (idm.) ในทางตรงข้าม See also: ในทางกลับกัน Syn. on the one hand Ops. on the one hand, on the other side

on the other side ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on the other side
Back to top