ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on purpose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on purpose*, -on purpose-

on purpose ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't do it on purposeฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
I didn't do it on purposeฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
Are you saying you did that on purpose?เธอจะพูดว่าเธอตั้งใจทำสิ่งเหล่านั้นหรือ
She's doing this on purpose!เธอตั้งใจทำอย่างนี้
He's ignoring me on purposeเขาตั้งใจทำเพิกเฉยต่อฉัน

on purpose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, 专意 / 專意] deliberately; on purpose
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, 故意] deliberately; on purpose
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, 成心] intentional; deliberate; on purpose

on purpose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
意図的[いとてき, itoteki] (adj-na) intentional; on purpose; (P)
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account

on purpose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on purpose
Back to top