ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oily rice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oily rice*, -oily rice-

oily rice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวมัน[n.] (khāoman) EN: rice cooked in coconut milk ; oily rice FR: riz onctueux [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oily rice
Back to top