ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oil.shale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oil.shale*, -oil.shale-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oil.shale
Back to top