ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

off-season rice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *off-season rice*, -off-season rice-

off-season rice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวนาปรัง[n. exp.] (khāo nāpran) EN: out-of-season rice ; off-season rice FR:
นาปรัง[n.] (nāprang) EN: off-season rice field ; double-crop field FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า off-season rice
Back to top