ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

of wide application

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *of wide application*, -of wide application-

of wide application ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkra) EN: universal ; of wide application ; all embracing FR: universel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า of wide application
Back to top