ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

of the same type

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *of the same type*, -of the same type-

of the same type ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างเดียวกัน[adv.] (yāng dīokan) EN: of the same kind ; of the same type ; ad idem FR: du même genre ; de même ; idem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า of the same type
Back to top