ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

of a car

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *of a car*, -of a car-

of a car ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กงเกวียน (n.) wheels of a cart Syn. ล้อเกวียน
ตัวถัง (n.) body of a car See also: coach-work, vehicle body
ตัวถัง (n.) body of a car See also: coach-work, vehicle body
ฝักมะขาม (n.) segment of a cart-wheel See also: a piece stuck to the cart wheel
ฝักมะขาม (n.) segment of a cart-wheel See also: a piece of tamarind pod stuck to the cart wheel
ล้อเกวียน (n.) wheels of a cart

of a car ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增值] appreciation (of a car, house etc); to increase in value
[sè, ㄙㄜˋ, 轖] leather top of a cart
前车主[qián chē zhǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓㄨˇ, 前车主 / 前車主] previous owner (of a car for sale)
[yǐn, ˇ, 靷] traces (of a carriage)

of a car ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase
冷却器[れいきゃくき, reikyakuki] (n) refrigerator; cooler; freezer; radiator (of a car)
操舵輪[そうだりん, soudarin] (n) steered wheel (e.g. at the front of a car); steering wheel
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour
論述[ろんじゅつ, ronjutsu] (n,vs) statement (of a carefully reasoned logical argument); dissertation; enunciation; setting forth
車室[しゃしつ, shashitsu] (n) compartment (of a train); interior (of a car)
[ながえ, nagae] (n) shafts (attached to the yoke of a cart, plow, etc.)

of a car ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๋ง[n.] (keng) EN: roof of a car ; hood of a car FR:
เก๋ง[n.] (keng) EN: passenger compartment of a car FR:
กีบรถ[n. exp.] (kīp rot) EN: tires of a car FR: pneu (de voiture) [m]
ตัวถัง[n.] (tūathang) EN: body of a car ; body ; coachwork of a car FR:
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: segment of a cart-wheel FR:
จักร[n.] (jak) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักรธรรม[n.] (jakkratham) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
เก๋ง[n.] (keng) EN: roof (of a boat) ; hood (of a car) FR:
กูบ[n.] (kūp) EN: howdah ; rounded canopy of a howdah ; rounded canopy of a cart FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า of a car
Back to top