ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

of buddhism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *of buddhism*, -of buddhism-

of buddhism ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกนิบาต (n.) name of Buddhism bible See also: one of scored writings of Buddhism
มหาวงศ์ (n.) treatise on the history of Buddhism in Lankha Ops. จุลวงศ์

of buddhism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
摩ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) {Buddh} mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents)
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) {Buddh} gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism)
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
優婆夷[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism)
八正道;八聖道[はっしょうどう, hasshoudou] (n) Noble Eightfold Path (of Buddhism)
南無三宝[なむさんぼう, namusanbou] (exp,int) I believe in the Three Treasures of Buddhism; Oh my Great Buddha!; Good heavens!
富士派[ふじは, fujiha] (n) (arch) (See 日蓮正宗) Fuji School (archaic name for the Nichiren Shoshu branch of Buddhism)
戒行[かいぎょう, kaigyou] (n) {Buddh} observing the precepts (of Buddhism)
緊那羅[きんなら, kinnara] (n) {Buddh} kimnara (celestial musicians and protectors of Buddhism)
苦集滅道[くじゅうめつどう;くじゅめつどう;くしゅめつどう, kujuumetsudou ; kujumetsudou ; kushumetsudou] (n) {Buddh} (See 四諦) Suffering, Source of Suffering Desire, The Cessation of Suffering, The Way Leading to the Cessation of Suffering (The Four Noble Truths of Buddhism)
華厳[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism)
醍醐[だいご, daigo] (n) {Buddh} (See 五味・2) ghee (held to be the greatest of all flavours); the ultimate truth of Buddhism; nirvana
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] (n) agonizing cries; pandemonium; two of Buddhism's hells

of buddhism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
บวรพุทธศาสนา[n. exp.] (bøwøn Phutt) EN: the glorious creed of Buddhism ; the glorious religion of Buddhism FR:
แจง[X] (jaēng) EN: preaching or chanting on the account of the First Council of Buddhism FR:
กำเนิดของพระพุทธศาสนา[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of Buddhism FR: origine du bouddhisme [f]
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
ร่มกาสาวพัสตร์[n. exp.] (rom kāsawāp) EN: embrace of Buddhism FR:
สงฆ์[adj.] (song) EN: of the Buddhist temple ; monastic ; of Buddhism FR:
ทักษิณนิกาย[n.] (thaksinnikā) EN: the Southern School of Buddhism ; Theravada ; doctrine FR:
เถรวาท[n.] (Thērawāt) EN: Theravada ; Hinayana ; Doctrine of the Elders ; Teaching of the Elders ; the Southern School of Buddhism ; doctrine FR:
ศีลห้า[n. exp.] (sīn hā) EN: The Five Precepts (of Buddhism) FR: Les Cinq préceptes du bouddhisme [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า of buddhism
Back to top