ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obliging person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obliging person*, -obliging person-

obliging person ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obliging person (n.) คนใจดี See also: คนมีน้ำใจ Syn. kind person

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obliging person
Back to top