ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

object code

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *object code*, -object code-

object code ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
object code (n.) ซอร์สโค้ด See also: รหัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเปลี่ยนเป็น machine code ก่อนทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

object code ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า object code
Back to top