ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

not take to heart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *not take to heart*, -not take to heart-

not take to heart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดตก[v.] (khittok) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically FR: considérer avec philosophie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า not take to heart
Back to top