ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

not serious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *not serious*, -not serious-

not serious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草率[cǎo shuài, ㄘㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, 草率] careless; negligent; sloppy; not serious
[pái, ㄆㄞˊ, 俳] irresolute; not serious; variety show
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 不要紧 / 不要緊] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but

not serious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดกันได้[adj.] (phūt kan dā) EN: discussible ; not serious FR:
พูดเล่น[adj.] (phūt len) EN: not serious FR:
เล่น ๆ = เล่นๆ [adv.] (len-len) EN: for fun ; not seriously FR: pour le plaisir
ไม่จริงจัง[X] (mai jing ja) EN: not seriously ; dabble FR: pour le plaisir ; sans se prendre au sérieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า not serious
Back to top