ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

not much

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *not much*, -not much-

not much ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
not much (adv.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย Syn. slightly

not much ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)

not much ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘つき(P);嘘吐き;嘘付き[うそつき, usotsuki] (n,adj-no) (uk) liar (sometimes said with not much seriousness); fibber; (P)
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)

not much ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวขอดหม้อ[n. exp.] (khāo khøt m) EN: remainder of the rice at the bottom of the pot ; not much rice left FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
เหลืออีกไม่มาก[v. exp.] (leūa īk mai) EN: there is not much left FR:
ไม่กี่[X] (mai kī) EN: not much ; not many FR: pas beaucoup de ; peu de
ไม่กี่มากน้อย[adv.] (mai kīmāknø) EN: not so much ; not much FR:
ไม่มาก[adv.] (mai māk) EN: not much ; not many FR: pas beaucoup ; pas tellement ; pas très ; peu nombreux ; peu
ไม่เท่าไรหรอก[adv.] (mai thaorai) EN: not much ; not so very FR: pas tellement
งู ๆ ปลา ๆ = งูๆ ปลาๆ[adj.] (ngū-ngū plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary ; smattering ; knowing very little about something FR: superficiel ; ayant quelques connaissances ; b. a.-ba [m]
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much FR: peu ; très peu ; pas beaucoup
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า not much
Back to top