ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

not many

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *not many*, -not many-

not many ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
not many (adj.) น้อย See also: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย Syn. hardly any, scant Ops. many, numerous

not many ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)

not many ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่กี่[X] (mai kī) EN: not much ; not many FR: pas beaucoup de ; peu de
ไม่กี่หน[X] (mai kī hon) EN: not many times FR:
ไม่กี่ครั้ง[X] (mai kī khra) EN: not many times FR:
ไม่กี่วัน[adv.] (mai kī wan) EN: not many days ; in a few days ; a few days ago ; a few days later FR: quelques jours ; peu de temps
ไม่มาก[adv.] (mai māk) EN: not much ; not many FR: pas beaucoup ; pas tellement ; pas très ; peu nombreux ; peu
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much FR: peu ; très peu ; pas beaucoup
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า not many
Back to top