ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

not carbonated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *not carbonated*, -not carbonated-

not carbonated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
not carbonated (adj.) ไม่มีฟอง (ไวน์) See also: ไร้ฟอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า not carbonated
Back to top