ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

not any one

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *not any one*, -not any one-

not any one ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
not any one (pron.) ต่างก็ไม่ See also: ไม่ทั้งสอง Syn. none of two

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า not any one
Back to top