ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nose about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nose about*, -nose about-

nose about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nose about (idm.) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น) Syn. poke about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nose about
Back to top