ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nod in assent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nod in assent*, -nod in assent-

nod in assent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent

nod in assent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa ha) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o. FR:
พยักหน้า[v. exp.] (phayak nā) EN: nod ; nod in assent FR: hocher la tête ; opiner du bonnet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nod in assent
Back to top