ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

next time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *next time*, -next time-

next time ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งต่อมา (adv.) next time Syn. ครั้งถัดมา
ครั้งต่อไป (n.) next time Syn. คราวหลัง, ครั้งหน้า Ops. คราวก่อน, ครั้งก่อน, ครั้งที่แล้ว
ครั้งถัดมา (adv.) next time
ครั้งหน้า (n.) next time See also: next occasion Syn. คราวต่อไป, หนต่อไป, คราวหน้า
ครั้งหลัง (n.) next time See also: next occasion Ops. ครั้งแรก
คราวต่อไป (n.) next time See also: next occasion Syn. หนต่อไป, คราวหน้า
คราวต่อไป (n.) next time Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า Ops. คราวก่อน
คราวหน้า (n.) next time Syn. คราวหลัง, ครั้งหน้า, ครั้งต่อไป Ops. คราวก่อน, ครั้งก่อน, ครั้งที่แล้ว
คราวหน้าคราวหลัง (n.) next time Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า, คราวต่อไป Ops. คราวก่อน
คราวหลัง (adv.) next time See also: from now on, from now then, from this time on Syn. คราวหน้าคราวหลัง
ทีหน้า (n.) next time See also: later, afterwards, subsequently Syn. โอกาสหน้า, ภายหน้า, ทีหน้าทีหลัง
ทีหน้าทีหลัง (n.) next time See also: later, afterwards, subsequently Syn. โอกาสหน้า, ภายหน้า, ทีหน้า
หนต่อไป (n.) next time See also: next occasion Syn. คราวต่อไป, คราวหน้า
หนต่อไป (n.) next time Syn. โอกาสหน้า, คราวต่อไป Ops. คราวก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to do better next timeคุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
There is no next timeไม่มีครั้งต่อไปอีก
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า

next time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下次[xià cì, ㄒㄧㄚˋ ㄘˋ, 下次] next time

next time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リベンジ;リヴェンジ[, ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n,vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time

next time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after FR: la prochaine fois ; la fois suivante
ครั้งหน้า[n. exp.] (khrang nā) EN: next time FR:
ครั้งต่อมา[n. exp.] (khrang tømā) EN: next time FR:
ครั้งต่อไป[n. exp.] (khrang tøpa) EN: next time FR:
คราวหลัง[n. exp.] (khrāo lang) EN: next time FR: la prochaine fois
คราวหน้า[n. exp.] (khrāo nā) EN: next time FR: la prochaine fois
ในครั้งต่อไป[adv.] (nai khrang ) EN: the next time FR: la prochaine fois
งั้นคราวหน้า[X] (ngan khrāo ) EN: so next time FR: Eh bien la prochaine fois
ทีหลัง[adv.] (thīlang) EN: later ; another time ; next time ; after now ; after ; some other time FR: plus tard ; une autre fois ; la prochaine fois
เที่ยวหลัง[n. exp.] (thīo lang) EN: next trip ; next time FR:
เที่ยวหน้า[n. exp.] (thīo nā) EN: next trip ; next time FR:
วันหลัง[n. exp.] (wan lang) EN: future ; following day ; later ; another day ; next time FR: un de ces jours ; un autre jour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า next time
Back to top