ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newspaper sheet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newspaper sheet*, -newspaper sheet-

newspaper sheet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nang) EN: nenewsprint ; newspaper sheet FR: papier journal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newspaper sheet
Back to top