ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

new or recently admitted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *new or recently admitted*, -new or recently admitted-