ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

new one

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *new one*, -new one-

new one ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
new one on (idm.) สิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน (และไม่คิดว่าน่าเชื่อถือ) (someone มักใช้แทนด้วย me) (คำไม่เป็นทางการ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า new one
Back to top