ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nerve center

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nerve center*, -nerve center-

nerve center ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nerve center (n.) ศูนย์รวมเซลล์ประสาท Syn. centre, nerve centre
nerve center (n.) ศูนย์รวมเซลล์ประสาท Syn. center, nerve centre
nerve center (n.) ปมประสาท
nerve center (n.) ศูนย์รวม

nerve center ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปมประสาท[n. exp.] (pomprasāt) EN: ganglion ; nerve center ; site of nerve cells FR: ganglion [m] ; glande [f] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nerve center
Back to top