ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

natural calamity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *natural calamity*, -natural calamity-

natural calamity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, 受灾 / 受災] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity

natural calamity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ; ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat ) EN: natural disaster ; natural calamity FR: catastrophe naturelle [f]
ภัยธรรมชาติ[n. exp.] (phai thamma) EN: natural disaster ; natural calamity ; natural peril ; danger caused by nature FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m] ; danger naturel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า natural calamity
Back to top