ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nasal mucus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nasal mucus*, -nasal mucus-

nasal mucus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tì, ㄊㄧˋ, 涕] nasal mucus; tears
涕唾[tì tuò, ㄊㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, 涕唾] nasal mucus; snot
鼻涕[bí tì, ㄅㄧˊ ㄊㄧˋ, 鼻涕] nasal mucus; snivel
鼻屎[bí shǐ, ㄅㄧˊ ㄕˇ, 鼻屎] snot; nasal mucus
[shǐ, ㄕˇ, 屎] stool; feces; ear wax; nasal mucus

nasal mucus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はな, hana] (n) snivel; nasal mucus; snot
鼻汁[はなじる;はなしる;びじゅう, hanajiru ; hanashiru ; bijuu] (n) (liquid) nasal mucus; nasal discharge; pituita; snot

nasal mucus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้มูก[n.] (khīmūk) EN: mucus ; nasal mucus ; snot FR: morve [f]
น้ำมูก[n. exp.] (nāmmūk) EN: nasal discharge ; nasal mucus ; snot FR: morve [f] ; écoulement nasal [m] ; muqueuses nasales [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nasal mucus
Back to top