ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mud puddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mud puddle*, -mud puddle-

mud puddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mud puddle (n.) แอ่งน้ำขนาดเล็ก See also: หล่ม, บ่อดิน Syn. plash, rut

mud puddle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลัก[n.] (plak) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow ; quagmire FR: bourbier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mud puddle
Back to top