ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move past

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move past*, -move past-

move past ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่วงลับ (v.) move past See also: pass Syn. เลยลับ
ล่วงลับ (v.) move past See also: pass Syn. เลยลับ
เลยลับ (v.) move past See also: pass
เลยลับ (v.) move past See also: pass
วูบ (v.) move past at great speed

move past ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: move past ; pass FR:
วูบ[v.] (wūp) EN: move past at great speed FR: disparaître instantanément ; passer comme un éclair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move past
Back to top