ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

movable pane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *movable pane*, -movable pane-

movable pane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
movable pane (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. casement window

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า movable pane
Back to top