ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mourned for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mourned for*, -mourned for-

mourned for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mourned for (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจ, อาลัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mourned for
Back to top