ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motor boat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motor boat*, -motor boat-

motor boat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motor boat (n.) เรือบด See also: เรือยนต์

motor boat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽艇[qì tǐng, ㄑㄧˋ ㄊㄧㄥˇ, 汽艇] motor boat

motor boat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motorboot {n}motor boat; motorboat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motor boat
Back to top