ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

most vigorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *most vigorous*, -most vigorous-

most vigorous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
energisch {adj} | energischer | am energischstenvigorous | more vigorous | most vigorous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า most vigorous
Back to top