ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

most terrible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *most terrible*, -most terrible-

most terrible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
most terrible (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. poorest, lowest, least

most terrible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
furchtbar; schrecklich {adj} | furchtbarer | am furchtbarstenterrible | more terrible | most terrible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า most terrible
Back to top