ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

most important

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *most important*, -most important-

most important ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
most important (adj.) สำคัญที่สุด See also: เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ Syn. leading

most important ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, 精华 / 精華] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul

most important ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine
京都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji
至宝[しほう, shihou] (n,adj-no) most valuable asset; pride of ...; most important person

most important ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มากที่สุด[adv.] (māk thīsut) EN: the most [superlative] ; the most important ; the greatest ; the most possible ; maximum FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif] ; maximum
ประการสำคัญที่สุด[adv.] (prakān samk) EN: most important of all FR:
สำคัญที่สุด[adj.] (samkhan thī) EN: most important ; lead ; leading ; core ; main ; prime FR: le plus important ; majeur ; importantissime
ที่สำคัญ[adj.] (thī samkhan) EN: main ; principal ; the most important ; key FR:
ทศชาติ[n.] (thotsachāt) EN: the ten longest birth-stories of the Buddha (regarded as the most important) FR:

most important ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wichtig; wesentlich; bedeutend {adj} | wichtiger; wesentlicher; bedeutender | am wichtigsten; am wesentlichsten; am bedeutendsten | am allerwichtigstenimportant | more important | most important | most important

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า most important
Back to top