ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monastery land

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monastery land*, -monastery land-

monastery land ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธรณีสงฆ์[n.] (thøranīsong) EN: monastery property ; monastery land FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monastery land
Back to top