ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

model after

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *model after*, -model after-

model after ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after

model after ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถอดแบบ[v. exp.] (thøt baēp) EN: model after ; take after FR: tenir de ; ressembler à
ถอดแบบ[v. exp.] (thøt baēp) EN: reproduce ; duplicate ; model after FR: reproduire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า model after
Back to top