ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mist over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mist over*, -mist over-

mist over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mist over (phrv.) ทำให้มัวลง Syn. cloud up, steam over, steam up
mist over (phrv.) ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ See also: เป็นฝ้าจากไอน้ำ Syn. cloud over, cloud up, steam up
mist over (phrv.) ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ See also: เป็นฝ้าจากไอน้ำ Syn. cloud over, cloud up, steam over

mist over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水煙;水烟[みずけむり;すいえん, mizukemuri ; suien] (n) (1) mist over a body of water; spray; (2) (すいえん only) suien (four decorative metal plates joined at right angles forming part of a pagoda finial)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mist over
Back to top