ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mirror an expression of life

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mirror an expression of life*, -mirror an expression of life-

mirror an expression of life ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สะท้อนชีวิต[X] (sathøn chīw) EN: give an expression of life ; mirror an expression of life FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mirror an expression of life
Back to top