ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minor planet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minor planet*, -minor planet-

minor planet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minor planet (n.) ดาวบริวาร See also: ดวงจันทร์ Syn. moon, asteroid

minor planet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 小行星] asteroid; minor planet

minor planet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minor planet
Back to top