ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

military leader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *military leader*, -military leader-

military leader ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵权[bīng quán, ㄅㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ, 兵权 / 兵權] military leadership; military power

military leader ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍配[ぐんばい, gunbai] (n,vs) stratagem; tactics; (ancient) military leader's fan; wrestling umpire's fan; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า military leader
Back to top