ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

military force

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *military force*, -military force-

military force ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
military force (n.) ทหารกองหนุน Syn. civilian army, army
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสนยานุภาพ (n.) military force See also: armed force

military force ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重兵[zhòng bīng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥ, 重兵] massive military force
海陆军[hǎi lù jūn, ㄏㄞˇ ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ, 海陆军 / 海陸軍] navy and army; military force
兵马[bīng mǎ, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ, 兵马 / 兵馬] troops and horses; military forces

military force ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
征韓論[せいかんろん, seikanron] (n) policy of conquering Korea by military force
台湾出兵[たいわんしゅっぺい, taiwanshuppei] (n) Taiwan Expedition (punitive expedition by the Japanese military forces; 1874)
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P)
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man

military force ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แสนยานุภาพ[n.] (saēnyānuphā) EN: military force ; military might ; armed force FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า military force
Back to top