ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

military chief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *military chief*, -military chief-

military chief ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุนศึก[n.] (khunseuk) EN: warlord ; military chief FR: seigneur de guerre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า military chief
Back to top