ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mildly seasoned soup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mildly seasoned soup*, -mildly seasoned soup-

mildly seasoned soup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกงจืด[n.] (kaēngjeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup ; unspicy soup FR: soupe claire [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mildly seasoned soup
Back to top