ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

middle watch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *middle watch*, -middle watch-

middle watch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
middle watch (n.) การเฝ้ายามกลางคืน See also: การอยู่ยามตอนกลางคืน Syn. graveyard watch, midwatch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า middle watch
Back to top