ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mess about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mess about*, -mess about-

mess about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mess about (phrv.) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม) See also: ทำตัวน่ารำคาญ
mess about (phrv.) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม) See also: ทำตัวน่ารำคาญ
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about (phrv0.) ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก
mess about (phrv.) ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก
mess about (phrv.) ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess about (phrv.) เล่นบ้าๆ See also: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ Syn. footle about
mess about (phrv.) เล่นตลก See also: เสียเวลา Syn. fool about
mess about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม) Syn. fuck off
mess about (phrv.) ทำระยำกับคนอื่น (คำต้องห้าม) See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น
mess about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม) Syn. fuck off
mess about (phrv.) ทำระยำกับคนอื่น See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. goof off
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. goof around
mess about (phrv.) ใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์
mess about (phrv.) ไม่รู้จักรับผิดชอบ See also: ดำเนินชีวิตอย่างประมาท
mess about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า
mess about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า
mess about (phrv.) เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า
mess about (phrv.) เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า
mess about with (phrv.) ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess about with (phrv.) ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด
mess about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด
mess about with (phrv.) ทำเล่นๆ กับ See also: เล่นกับ
mess about with (phrv.) ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม) See also: ทำให้ใช้ไม่ได้
mess about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับ (เพศตรงข้าม) See also: ยุ่งเกี่ยวกับ

mess about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mess about
Back to top