ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meet expectations

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meet expectations*, -meet expectations-

meet expectations ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meet expectations (vt.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา Syn. comethrough, fill

meet expectations ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meet expectations
Back to top