ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medical orderly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medical orderly*, -medical orderly-

medical orderly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medical orderly (n.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย)

medical orderly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankenpflegehelfer {m}medical orderly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medical orderly
Back to top